infomation copy

active22

vedeo

 

education news

promote vichakarn2

การพัฒนาทักษะการเป่าขลุ่ยเพียงออโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการปฏิบัติ ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสทิงพระวิทยา อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ของ นายวรเพชร พหุโล

รายงานโครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีตามอัตลักษณ์ผู้เรียน ของ นายนิมิตร สุทธิโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยา


รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านสะพานหัก ของ คุณครูวิลาสิณี เหมมัน ครูชำนาญการ

 


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสทิงพระวิทยา  จังหวัดสงขลา ของคุณพรทิพย์ รัชนีย์  ครูชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่


การเขียนโปรแกรม Scratch รายวิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 รหัสวิชา ว20206 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนปากชั่นวิทยาของคุณครูนางธารรริน ไพโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรูปแบบร่วมมือ รายวิชา การออกแบบและเทคโนโลยี 1 รหัสวิชา ว30107 สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล  โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัดสงขลา ของคุณพรทิพย์ รัชนีย์  ครูชำนาญการพิเศษ

 

gallary school


                                                                                                         Photo by Nattawadi