post online

 สำหรับนักเรียน

แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน

ช่องทางการเรียนออนไลน์

ตารางเรียนออนไลน์

QR Code สำหรับนักเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/7

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/3

 


สำหรับครูผู้สอน

แนวปฏิบัติสำหรับครูผู้สอน

QR Code สำหรับครูผู้สอน

ครูผู้สอนในระดับชั้นม.1  ครูผู้สอนในระดับชั้นม.2 ครูผู้สอนในระดับชั้นม.3
ครูผู้สอนในระดับชั้นม.4   รูผู้สอนในระดับชั้นม.5 ครูผู้สอนในระดับชั้นม.6


    
ตารางเรียนออนไลน์   

 


เข้าสู่เว็บไซต์


โรงเรียนสทิงพระวิทยา

หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  90190
โทร. 074-397160