ครูต้นแบบ “Coding” สพม. เขต 16

ประวัติ ::  นางปวีณา  บุตถาวร  ::

ชื่อ – สกุล             นางปวีณา  บุตถาวร

ตำแหน่ง              ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานที่ทำงาน       โรงเรียนสทิงพระวิทยา ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

วัน/เดือน/ปี เกิด    วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2522

ภูมิลำเนาเดิม        จังหวัด ปัตตานี

บิดา – มารดา       จ.ส.อ.ประสพ   ไกรษร – ข้าราชการบำนาญ   นางอุบล   ไกรษร – ข้าราชการครู (ถึงแก่กรรม)

คู่สมรส               นายสุนทร   บุตถาวร  ครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี    วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

นักเรียนทุน สควค. รุ่นที่ 5  ป.บัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ระดับปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการ       เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3  โรงเรียนบ้านหน้าเขา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ปี 2547 – 2559     ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตานี ตำบล รูสะมิแล อำเภอ เมือง จังหวัด ปัตตานี  ปี 2560 – ปัจจุบัน  ครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา ตำบล จะทิ้งพระ อำเภอ สทิงพระ จังหวัด สงขลา

คณะทำงานระดับชาติ

ปีการศึกษา 2552   คณะทำงานพัฒนาคู่มือครูรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดย สสวท.

ปีการศึกษา 2552   คณะทำงานพัฒนาแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดย สสวท.

ปีการศึกษา 2560   คณะผู้พัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรและตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้คู่มือการใช้หลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโดย สสวท.

ปีการศึกษา 2561   คณะทำงานปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

แรงบัลดาลใจที่มีต่อ…วิชาชีพครู

ด้วยความโชคดีของข้าพเจ้าที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาโครงการทุน สควค.(โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) เมื่อปีการศึกษา 2540 ซึ่งตั้งแต่เข้าเรียนในระดับปริญญาตรีทางโครงการฯ ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะความเป็นครู ให้พร้อมสู่การมาทำหน้าที่ “แม่พิมพ์ของชาติ” จากจุดเริ่มต้นของชีวิตในวันนั้น ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็น “ครู” ด้วยปรารถนาและตั้งใจไว้ว่าจะเป็น “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิษย์” และมีคติประจำใจสำหรับการทำงาน คือ “ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ทำสิ่งใดก็สำเร็จ” เพื่อหวังจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์เดินตาม  สำหรับอายุราชการในปีนี้จะครบ 17 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่ “ครู” ไฟฝันในการทำงานไม่เคยดับมอด เพราะ ตั้งใจเสมอในทุก ๆ วันว่า ครูต้องเป็นผู้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับลูกศิษย์ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี หรือแม้แต่องค์ความรู้ที่มีการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดสิ่งสำคัญที่สุดของความเป็นครู คือ การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่เสมอ เพราะจะบอกลูกศิษย์ตลอดว่า ในขณะที่ครูให้การบ้านลูกศิษย์ ครูเองก็ต้องพัฒนาตัวเอง เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาลูกศิษย์เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นแล้ว ครูเองก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักเช่นเดียวกัน เพื่อการเตรียมการสอนให้ลูกศิษย์ของตนเอง สามารถเป็นคนดี เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งสำหรับข้าพเจ้าแล้ว คุณค่าของอาชีพครู คือ ความสำเร็จของลูกศิษย์ และด้วยความตั้งใจในชีวิตราชการครูว่าจะสร้างสรรค์ทั้งความรู้ ความดีให้กับลูกศิษย์ และจะปลูกฝังคุณธรรมที่สำคัญที่จะทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จ นั่นคือ ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติพี่น้อง กัลยาณมิตร  ที่สำคัญคือ สถาบันการศึกษาที่สร้างชีวิตของเรามาทั้งชีวิต หากวันหนึ่งวันใดสามารถกลับมาตอบแทนคุณโรงเรียน ชุมชน และสังคมของตนเองได้แล้ว ขอให้กลับมาพัฒนา และตอบแทนคุณเพื่อร่วมเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้กับสังคม และประเทศชาติให้มีความเป็นสุขร่มเย็นได้สืบต่อไป