โครงการโรงเรียนสุจริต

นางสาววนิดา  ไหมพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยา  นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนในโรงเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) พร้อมยิ้มไหว้ทักทาย ก่อนเริ่มการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน   

IMG 7739