head songkla satun


  

15 กันยายน 62 รางวัลครูดีศรีสงขลา ครูไชยา รัชนีย์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลครูดีศรีสงขลา ครูไชยา รัชนีย์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา
Untitled 1

ประวัติ นายไชยา รัชนีย์

ชื่อ นายไชยา       นามสกุล   รัชนีย์

เกิดวันที่ ๒๒ เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๐๖

ภูมิลำเนา         บ้านดอนคัน หมู่ที่ ๘ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

บิดา มารดา      นายเนย นางจู้เหี้ยง รัชนีย์

คู่สมรส           นางพรทิพย์ รัชนีย์ ครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา

สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนสทิงพระวิทยา ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๙๐  โทร. ๐๘๙๒๙๗๑๕๗๒

ประวัติการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ระดับปริญญาตรี           วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับปริญญาโท           วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

๒๕๒๘-๒๕๒๙             โรงเรียนบ้านทุ่งทอง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

๒๕๒๙-๒๕๔๐             โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

๒๕๔๐-ปัจจุบัน            โรงเรียนสทิงพระวิทยา อำเภอสทิงพระ จังหวัดพัทลุง

ประวัติการศึกษาดูงาน

๒๕๔๐-๒๕๔๒             ศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

๒๕๕๖                      ศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลีย

แรงบันดาลใจที่มีต่อวิชาชีพครู

ข้าพเจ้ารักและศรัทธาในวิชาชีพครูมาก เพราะครูเป็นปูชนียบุคคล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทุก ๆ คนเป็นผู้สร้างสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นตลอดชีวิตในการเป็นครูของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงทำตัวเป็นครูที่ดี มีความรัก ความเมตตาต่อลูกศิษย์ คอยช่วยเหลือดูแลลูกศิษย์อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีปัญญาที่ช่วยเหลือตนเองและคนอื่น ๆ ในสังคมได้  ในการจัดการเรียนของข้าพเจ้านั้นจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผู้เรียนเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงด้วยตนเองโดยใช้โครงงานฐานวิจัย (RBL) เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยนำนักเรียนไปเรียนรู้ชุมชนของตัวเองแล้วนำข้อมูลที่ได้มาคิดวิเคราะห์เป็นหัวข้อวิจัยเพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนาเพิ่มผลผลิตให้กับชุมชน หลังจากนั้นจึงใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างองค์ความรู้แล้วนำความรู้ที่ได้มาช่วยเหลือชุมชน เป็นการฝึกทักษะชีวิตและทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียน และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่นักเรียนได้รับความรู้และสนุกมาก

จากการที่ข้าพเจ้าได้สอนศิษย์เป็นอย่างดี มาตลอดทำให้หลาย ๆ หน่วยงานมอบรางวัลให้กำลังใจข้าพเจ้าหลายรางวัลด้วยกัน

ผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและบุคคลทั่วไป

ลำดับที่

รายการ หน่วยงาน ปี

ระดับ

ครูดีศรีสงขลา มูลนิธิครูดีศรีสงขลา

๒๕๖๒

จังหวัด

ครูปัญญาทีปกร สำนักงานส่งเสริมการวิจัยแห่งชาติ ธนาคาร
กสิกรไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๒๕๖๐

ประเทศ

ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องเครื่องแยกไข่ด้วยใยตาล ได้รางวัลชนะเลิศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

๒๕๕๒

ประเทศ

ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องการก่อหม้อคราม
ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

๒๕๕๙

ประเทศ

ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
เรื่อง มอร์แดนท์ที่มีผลต่อการติดสีจากส่วนต่าง ๆ ของมะพูดและ
ความคงทนของสีในการย้อมผ้า
ได้รางวัลเชิดชูเกียรติ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

๒๕๖๐

ประเทศ

ที่ปรึกษาการจัดทำวิดีทัศน์ เรื่อง
ตาลโตนดลดโลกร้อน ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ ๒
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

๒๕๕๔

ประเทศ

หนึ่งแสนครูดี สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

๒๕๕๔

ประเทศ

ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง
สีทาไม้และสรกำจัดปลวก
จากเทียนหด ได้รางวัลเหรียญทองแดง
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

๒๕๕๙

ภาค

ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผงเปรี้ยวจากพืชในท้องถิ่น
ได้รางวัลเหรียญทองแดง
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

๒๕๕๙

ภาค

๑๐

ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารสกัดจากมันสำปะหลังป้องกันการวางไข่ของยุง ได้รางวัล
เชิดชูเกียรติ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

๒๕๕๙

ภาค

๑๑

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ในการประกวด Best practice
ของการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ของสพม.๑๖
สพม.๑๖

๒๕๖๐

สพม.๑๖

๑๒

ครูดีเด่น สพม.๑๖

๒๕๕๔

สพม.๑๖

๑๓

ครูสอนดี สพม.๑๖

๒๕๕๔

สพม.๑๖

๑๔

ครูดีในดวงใจ สพท.สงขลาเขต ๑

๒๕๕๓

สพม.๑๖

๑๕

ครูคุณธรรม จริยธรรมและผลงานดีเด่นของอำเภอสทิงพระ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

๒๕๖๑

อำเภอโรงเรียนสทิงพระวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  90190 โทร. 074-397160 
Email : stpschool@windowslive.com Facebook : โรงเรียน สทิงพระวิทยา Sathingprawittaya
Copyright 2018 Satingphrawittaya School All rights reserved.

Publish modules to the "offcanvs" position.