ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดตารางสอนภาคเรียนที่ 2/62 ที่นี่ กำลังอัพโหลด

นางวรรณี ปรางสุวรรณ      

นายอภิเชษฐ ปรางสุวรรณ  

นางวรุษา นพสุวรรณ์   อัพโหลดเสร็จแล้ว        

นายประเสริฐ วีสุวรรณ       

นางผาณิต มุสิกะ 

นายชัยบัญชา ชินลาภา       

นางสาววิภารัตน์ ทองขวิด  อัพโหลดเสร็จแล้ว

นายณธสรณ สังขพันธุ์        

นายไชยา รัชนีย์    

นางสาวบังอร อินทร์หนู       

นางปวีณา บุตถาวร            

นางธิดา สุขธร      

นางพรทิพย์ รัชนีย์

นางภัชรา วงศ์พัทธยาการ   

นางสาวสุดา พันธุรัตน์   อัพโหลดเสร็จแล้ว      

นางรัตนา ทองด้วง                        

นางสินีนาฎ วงศ์หล่อ           

นางดาวเพ็ญ สุวรรณศิลป์  

นายธีรวุฒิ สุวรรณสะอาด  

นายสุนทร บุตถาวร             

นางรุ่งทิวา กิมาคม               

นางสาวมัญชุภา เพ็ชรรัตน์  

นางกุสุมา แก้วแดง              

นางผิวพันธ์ ขาวอินทร์

นายณรงค์เดช โกมลเมฆ     

นางสาวสมพิศ จันสุวรรณโณ  อัพโหลดเสร็จแล้ว

นางปิยาดา โภชนกิจ            

นายเชษฐ ชูพงศ์   

นางสาวพรรณี คชไกร         

นางสาวรจนา ชูทอง             

นางสาวณิชาภัทร ขำพล     

นางจิราพร เอมโอ

นางจินตนา หนูทอง              

นายอำนวย สุวรรณทวี        

นางตรีเนตร ขวัญอ่อน         

นางสาวอาร์ซีซ๊ะ ดินอะ       

นางสาวอุรวี เทพศิริ             

นางสาวอรพรรณ ติ้วสุย      

นางธารน้ำริน ธนินวัฒนานนท์            

นางสาวมารียา บิลอะหลี    

นางสาวธมลวรรณ ตะสัย   

นายทินภัทร ปุณจันทร์         

นางสาวจิตราทิพย์ เชยชื่นจิตร            

นายสุทัศน์ อ่อนพุทธา         

นางสาวกฤษณา ศรีกฤษณ์

นางสุณี เตชะพันธ์

นางสาวLolital I Cabilis     

นายอัฐพงศ์ แก้วเจียรวนนท์

นางอังคนา แก้วหนู              

นายวรเพชร พหุโล

นางสาวมณฑิรา 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

แบบฟอร์ม SAR สำหรับครู.DOC

แบบฟอร์ม SAR สำหรับครู.PFD

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

ดาวน์โหลดเอกสารการงานปกครองและกิจการนักเรียน

>>คู่มือการใช้งาน MIS SCHOOL สำหรับครู

>>คู่มือการใช้งาน MIS SCOOL สำหรับนักเรียน

>>คู่มือการใช้งาน MIS SCHOOL สำหรับผู้ปกครอง