head songkla satun


  

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง

ปี 2566

เรื่อง มอบหมายหน้าที่พิเศษตามภารกิจและขอบข่ายงาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตในโอกาสเกษียณอายุราชการ (กิจกรรมอําลาศิษย์และมุทิตาจิต) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖

คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ 2566 (ITA2023)

ปี 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ 

คำสั่งที่ 49-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลูกเสือพระราชทาน

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

คำสั่งจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมบ่อแดงเดินเพลิน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำรรับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2565

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ฝึกซ้อมและควบคุมดูแลนักเรียนกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล ระโนดคัพ ครั้งที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปัจฉิมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสทิงพระวิทยาวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย

คำสั่งกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 แบบ On Line

คำสั่งกิจกรรมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนามสอบ O-Net รร.สทิงพระวิทยา

ปีการศึกษา 2564

คำสั่งที่82/2564 เตรียมพร้อมประเมินการเปิดเรียนแบบonsite

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การเขียนข้อตกลงพัฒนางานของครูและบุคลากรโรงเรียนสทิงพระวิทยา

คำสั่งแจกผลการเรียนและหนังสือเรียน

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ตามโครงสร้างของโรงเรียน

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ เตรียมรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแจกซิมเน็ต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเยียวยา

คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ปีการศึกษา 2563

 รายชื่อครูเวรประจำวันประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษากำหนดการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม1/63

คำสั่งมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ทีการศึกษา2563

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการอบรม11-13 พฤษภาคม 63

คู่มือการใช้โปรแกรม google Classroom

คู่มือการใช้โปรแกรม google form

คู่มือการใช้โปรแกรม Classstart

คำสั่งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ(pdf)

แบบฟอร์มโครงการ(doc)

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

Bookmark 1-2566

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1-2566

แบบฟอร์มคำร้องขอคัด ปพ.1

แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป(ผู้ปกครอง)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แบบฟอร์ม SAR สำหรับครู.DOC

แบบฟอร์ม SAR สำหรับครู.PDF

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

ปฏิทินวิชาการ 2565

 

ดาวน์โหลดเอกสารการงานปกครองและกิจการนักเรียน

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา

คู่มือระบบดูแลนักเรียน สพฐ.

คู่มือคุ้มครองเด็ก

แบบฟอร์มสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2564 PDF

แบบฟอร์มสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2564 DOC

คู่มือการใช้งาน MIS SCHOOL สำหรับครู

คู่มือการใช้งาน MIS SCOOL สำหรับนักเรียน

คู่มือการใช้งาน MIS SCHOOL สำหรับผู้ปกครอง

 

ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร

แบบยืม ก.ค.ศ. 16

แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบเก็บข้อมูลทะเบียนบุคลากรในสถานศึกษา

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2565

แบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565

 

ดาวน์โหลด
เพลงมาร์ชโรงเรียนโรงเรียนสทิงพระวิทยา หมู่ที่ 5 ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิ้งพระ จังหวัดสงขลา  90190 โทร. 074-397160 
Email : stpschool@windowslive.com Facebook : โรงเรียน สทิงพระวิทยา Sathingprawittaya
Copyright 2018 Satingphrawittaya School All rights reserved.

Publish modules to the "offcanvs" position.