ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง

 รายชื่อครูเวรประจำวันประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษากำหนดการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม1/63

คำสั่งมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ทีการศึกษา263

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการอบรม11-13 พฤษภาคม 63

คู่มือการใช้โปรแกรม google Classroom

คู่มือการใช้โปรแกรม google form

คู่มือการใช้โปรแกรม Classstart

คำสั่งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

แบบฟอร์ม SAR สำหรับครู.DOC

แบบฟอร์ม SAR สำหรับครู.PFD

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

 

ดาวน์โหลดเอกสารการงานปกครองและกิจการนักเรียน

คู่มือการใช้งาน MIS SCHOOL สำหรับครู

คู่มือการใช้งาน MIS SCOOL สำหรับนักเรียน

คู่มือการใช้งาน MIS SCHOOL สำหรับผู้ปกครอง