ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสารคำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการ เตรียมรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแจกซิมเน็ต

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเยียวยา

คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

 รายชื่อครูเวรประจำวันประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษากำหนดการเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมการจัดการเรียนการสอนรับเปิดเทอม1/63

คำสั่งมอบตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563

คำสั่งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ทีการศึกษา2563

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการอบรม11-13 พฤษภาคม 63

คู่มือการใช้โปรแกรม google Classroom

คู่มือการใช้โปรแกรม google form

คู่มือการใช้โปรแกรม Classstart

คำสั่งคณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สื่อและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

 

 ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม

 

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ

แบบฟอร์ม SAR สำหรับครู.DOC

แบบฟอร์ม SAR สำหรับครู.PFD

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

 

ดาวน์โหลดเอกสารการงานปกครองและกิจการนักเรียน

แบบฟอร์มสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2564 PDF

แบบฟอร์มสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 2564 DOC

คู่มือการใช้งาน MIS SCHOOL สำหรับครู

คู่มือการใช้งาน MIS SCOOL สำหรับนักเรียน

คู่มือการใช้งาน MIS SCHOOL สำหรับผู้ปกครอง