13/6/63 รายชื่อครูเวรประจำวัน ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อครูเวรประจำวันทร์ ประจำปีการศึกษา2563

วันจันทร์

นายธีรวุฒิ  สุวรรณสะอาด

นางสาวรจนา  ชูทอง

นางผานิต  มุสิกะ

นางวรรณี ปรรางสุวรรณ

นางปิยาดา โภชนกิจ

นายณรงด์เดช  โกมลเมฆ

นางสาวมารียา  บิลอาหลี

นางสาวมะลิวรรณ  แก้วสาม

นางมณฑิรา  โชตช่วง

นายทินภัทร  ปุณจันทร์

นางสาวประภัสสร  พรมสวรรค์

นางสาวศิรินาถ  สุวลักษณ์

นางสาวธัญเรศ  เกตุทองดี

 

วันอังคาร

นายอภิเชษฐ  ปรางสุวรรณ

นางสาวพรรณี  คชไกร

นางรุ่งทิวา  กิมาคม

นางสาววิภารัตน์  ทองขวิด

นางสาวบังอร  อินทร์หนู

นางสาวสมพิศ  จันทสุวรรณโณ

นายณธสรณ สังขพันธ์

นางกุสุมา  แก้วแดง

นางสาวอุรวี  เทพศิริ

นางสาวศศิธร  หนูฉิม

นายธนศักดิ์  เป้าทอง

นางสาวกนกวรรณ  ฉวาง

นางสาวธิดารัตน์  ทองคำ

 

วันพุธ

นายอำนวย  สุวรรณทวี

นายนิพล  แก้วเวหา

นางดาวเพ็ญ  สุวรรณศิลป์

นางธิดา  สุขธร

นางสาวอาซีซ๊ะ  ดินอะ

นางจินตนา  หนูทอง

นางปวีณา  บุตถาวร

นางรัตนา  ทองด้วง

นางขวัญปิยาพัชร  ขวัญอ่อน

นางสาวธิดารัตน์  สุวรรณสะอาด

นางสาวศิริวรรณ  อมรกิจ

นายอภิวัฒนื  สุวรรณรัตน์

นางสาวชไมพร  ขุนนัดเชียร

 

วันพฤหัสบดี

นายไชยา  รัชนีย์

นางพรทิพย์รัชนีย์

นางสาวสุณี  เตชะพันธ์

นางสาวนิชาภัทร  ขำพล

นางจิราพร  เอมโอ

นางสาวมัญชุภา  เพชรรัตน์

นางผิวพันธ์  ขาวอินทร์

นางสาวอรพรรณ  ติ้วสุ้ย

นางสาวธีปประภา  พูลสวัสดิ์

นายวรเพชร  พหุโล

นายวัชระ  เซ่งก่อกูล

นางสาวพรทิพท์  ฟองสุวรรณ

นางสาวธาริญา  หนูบังเกิด

 

วันศุกร์

นางสาวสุดา  พันธ์รัน์

นางวรุษา  นพสุวรรณ

นางสินีนาฎ  วงศ์หล่อ

นายอัฐพงศ์  แก้วเจียรวรนนท์

นางธารน้ำรินทร์  ธนันนวัฒนานนท์

นายสุนทร  บุตถาวร

นางสาวธมวรรณ  ตะสัย

นายสุทัศน์  อ่อนพุทธา

นางสาวอังคณา  แก้วหนู

นางสาวสุภัตรา  อรุณวงศ์

นางสาวสุกัญญา  รัตนอุไร

นางสาจิรัชญา  แก้วแสงอ่อน