“ความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบ On-site โรงเรียนสทิงพระวิทยา”