อบรมการสอนออนไลน์13-5-63

13 พ.ค.6313 พ.ค.63การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อและจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.

956513