อบรมการจัดการขยะ

ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนควนโดนวิทยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ คณะครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา  เพื่อจัดการขยะในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

001 47