พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาสถานศึกษาให๎เปนองคกรแหํงการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ
 2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ความสามารถและมีคุณภาพมาตรฐานสูํสากล
 3. นาเทคโนโลยีมาใช๎ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดประสิทธิภาพ
 4. สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพการอนุรักษสิ่งแวดล๎อมน๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาสูํการเรียนรู๎และวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 1. พัฒนาหลักสูตรกระบวนการการจัดการเรียนรู๎และบรรยากาศให๎เอื้อตํอการพัฒนาคุณภาพสูํมาตรฐานสากล
 1. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนครูมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ(PDCA)
 3. สํงเสริมสนับสนุนเครือขํายความรํวมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาที่เข๎มแข็ง

 

เป้าหมาย

ด้านคุณภาพและมาตรฐาน

 1. นักเรียนมีคุณภาพเปนเลิศทางวิชาการสื่อสารอยํางน๎อย 3 ภาษามีทักษะกระบวนการคิดผลผลิตสร๎างสรรค(best practice)
 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงครับผิดชอบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคมโลกมีทักษะอาชีพ และดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลและมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
 1. มีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพมีการกากับติดตามอยํางตํอเนื่อง และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู๎
 1. สถานศึกษาพัฒนาบรรยากาศสภาพแวดล๎อมให๎สะอาด สวยงามรํมรื่นปลอดภัยและปลอดจากสารเสพติด
 1. สถานศึกษามีเครือขํายความรํวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน