พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

 

เป้าหมาย

ด้านคุณภาพและมาตรฐาน

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้นทุกปี

2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. ครูผู้สอนใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้

ด้านการปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ

6. ลดจำนวนนักเรียนออกกลางคันในระดับชั้น ม.1-ม.6 ให้น้อยลง เพิ่มจำนวนนักเรียนจบการศึกษา
ในระดับม.3 และ ม.6 ให้มากขึ้น

7. ผู้พิการได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

8. นักเรียนได้รับการสนับสนุนการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

9. นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา ตามแนวทางของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

10. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ
ทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

11. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งพร้อมรับการประเมิน

12. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา

13. มีระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

14. จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ

15. สร้างภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

16. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ