สุขศึกษาและพละศึกษา

1. นางสาวบังอร           อินทร์หนู        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. นายภูมิจิตต์            แสงสุวรรณ
3. นางสาวธมนวรรณ     ตะสัย