วิทยาศาสตร์

1. นางสาวพรรณี        คชไกร        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. นางสาวสุดา          พันธุรัตน์
3. นางวรรณี            ปรางสุวรรณ
4. นายประเสริฐ         ผ่องใส
5. นายไชยา             รัชนีย์
6. นางตรีเนตร         ขวัญอ่อน
7. นางสาวอาร์ซีซ๊ะ      ดินอะ