ภาษาไทย

1. นางจินตนา             หนูทอง              หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นางสาวสมพิศ         จันสุวรรณโณ
3. นางรัตนา               ทองด้วง
4. นายอำนวย             สุวรรณทวี