ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลา

1 นายวิชิต   จิตต์ภักดี ครูใหญ่ 2514 - 2520
    อาจารย์ใหญ่ 2520 - 2525
    ผู้อำนวยการ 2525 - 2527
2 นายมาโนชญ์    นวลสุวรรณ ผู้อำนวยการ 2527 - 2532
3 นายระงับ        ศรีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการ 2532 - 2535
4 นายเติมศักดิ์    ฉิมเรือง ผู้อำนวยการ 2535 - 2535
5 นายสุพจน์      ทองปรีชา ผู้อำนวยการ 2535 - 2539
6 นายอารมณ์    จิตภักดี ผู้อำนวยการ 2539 - 2543
7 นายมานพ      จันทรักษ์ ผู้อำนวยการ 2543 - 2545
8 นายก่อศักดิ์    ศรีน้อย ผู้อำนวยการ 2545 - 2549
9 นายวินิจ        ซุ้นสุวรรณ ผู้อำนวยการ 2549 - 2554
10 นายอุดม       จันทรัตน์ ผู้อำนวยการ 2554 - 2558
11 นายวีรพล      วงศ์พัทธยากร ผู้อำนวยการ 2558 - 2560
12 นางสาววนิดา   ไหมพรม ผู้อำนวยการ 2561 ถึง ปัจจุบัน