สีประจำของโรงเรียน

ฟ้า  -  ขาว

สีฟ้า      หมายถึง  ความมั่นคง ร่มเย็น สุขุมรอบคอบ ความเป็นนักคิดอย่างไม่รู้จบ

สีขาว     หมายถึง  ศาสนา ความสะอาด กาย วาจา ใจ