วิสัยทัศน์ (Vision)

          ภายในปี 2562 โรงเรียนและชุมชน ร่วมมือกันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี  เป็นคนดี คนเก่ง
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข