สังคมศึกษา

1. นางสินีนาฎ        วงศ์หล่อ        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
2. นางผาณิต        มุสิกะ
3. นางธิดา           สุขทร
4. นายสุทน          จันทสุวรรณ
5. นางรุ่งทิวา        กิมาคม