ศิลปศึกษา

1. นายชัยบัญชา            ชินลาภา                 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
2. นายธีรวุฒิ              สุวรรณสะอาด
3. นางสาวอรพรรณ       ติ้วสุย