ภาษาต่างประเทศ

1. นางกุสุมา           แก้วแดง          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
2. นางดาวเพ็ญ       สุวรรณศิลป์
3. นายสุนทร          บุตถาวร
4. นางสาวมารียา     บิลอะหลี
5. นางธารน้ำริน       ธนินวัฒนานนท์
6. นางสาวอุรวี        เทพศิริ