คณิตศาสตร์

1. นางพรทิพย์           รัชนีย์        หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2. นายณธสรณ         สังขพันธุ์
3. นางสาวรจนา         ชูทอง
4. นางสาววิภารัตน์      ทองขวิด
5. นางสาวณิชาภัทร     ขำพล
6. นางผิวพันธ์           ขาวอินทร์
7. นางวรุษา              นพสุวรรณ์
8. นางจิราพร            เอมโอ