โรงเรียนสทิงพระวิทยา เข้าร่วมงาน “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”