กิจกรรม วันไหว้ครู โรงเรียนสทิงพระวิทยา ปีการศึกษา 2562