โรงเรียนสทิงพระวิทยา สอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียน ชั้น ม.1/1 ห้อง EP

โครงการการเรียนการสอนสองภาษา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

ดำเนินการสอนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนในโครงการ ฯ ชั้น ม.1/1 ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 62

 

5344

 

53441

 

53442

 

53443