เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อ.สทิงพระ มาทำกิจกรรมเปิดโลกเปิดเล่ม

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด อ.สทิงพระ มาทำกิจกรรมเปิดโลกเปิดเล่ม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ รักการอ่่าน  และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว01

02

03

04

05

06

07