สทิงพระวิทยา คว้า 4 เหรียญเงิน จากงานมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

1. นางสาวประกายดาว  แก้วชะนะ 

2. นายสรรพวรรธน์  พานิช

3. นางสาวอภัสรา  ตรามีคุณ

 

 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

1. เด็กชายกิติพศ  บุญนา
2. เด็กชายสุทธิพร  แก้วมณี
3. เด็กชายอภิวุฒิ  วงศ์กระพันธุ์


 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

1. นางสาวพรรณวิภา  เขียวมาก

2. นางสาวอรณิชา  โชติช่วง
ฝึกสอนโดย

1. นางสาวบังอร  อินทร์หนู

2. นางสาวธมลวรรณ  ตะสัย
 

การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

1. นางสาวบุณยาพร  ขุนทวี

2. นางสาววันนิษา  ทองเกลี้ยง

ผู้ฝึกสอน

1. นางปวีณา  บุตถาวร

100383

100866

151662

49575