ม.ราชภัฏสงขลา และ มทร.วิทยาเขตสงขลา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นม.6

ทางโรงเรียนขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา ที่ได้มาแนะแนวการศึกษาแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6

44144

44145

44146

44147