ครูไชยา รัชนีย์ รับเข็มเพาะพันธุ์ปัญญาครูปัญญาทีปกร ณ จังหวัดน่าน

ครูไชยา  รัชนีย์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รับเข็มเพาะพันธุ์ปัญญาครูปัญญาทีปกร ณ จังหวัดน่าน

งานขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา

ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1