ครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา เข้าร่วมการอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น

ครูโรงเรียนสทิงพระวิทยา เข้าร่วมการอบรมโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้น ม.ต้น

ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

1

 

2

 

3

 

4

 

5