19/09/2564 แจ้งประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ผ่านระบบออนไลน์

แจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา จังหวัสงขลา

การประชุมผู้ปกครอง "การสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ "

ในวันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564

ช่องทางผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

รหัส jxv-xtmh-cnp

240600574

 

ระดับชั้น ม.1     ช่วงเวลา     09.00  - 10.00 น.

ระดับชั้น ม.2     ช่วงเวลา     10.00  - 11.00 น.

ระดับชั้น ม.3     ช่วงเวลา     11.00  - 12.00 น.

ระดับชั้น ม.4 - ม.6     ช่วงเวลา     13.00  - 14.00 น.