วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
          ภายในปี 2562 โรงเรียนและชุมชน ร่วมมือกันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ มีทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี  เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ปรัชญาของโรงเรียน       
        ค่านิยมดี   ปัญญาเลิศ