วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
         

      ภายในปี 2565 โรงเรียนสทิงพระวิทยา เปนองคกรแหํงการเรียนรู๎ มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎ได๎คุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาสูํสากล ก๎าวทันเทคโนโลยี มีทักษะอาชีพ คุณธรรมจริยธรรม น๎อมนาหลักปรัชญา  

ของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเปนไทยและใสํใจสิ่งแวดล๎อม


ปรัชญาของโรงเรียน       
        ค่านิยมดี   ปัญญาเลิศ