คณะผู้บริหาร

 

1. นางสาววนิดา        ไหมพรม              ผู้อำนวยการโรงเรียน

2. นางสาวสุคนธ์       กำเหนิดดี             รองผู้อำนวยการโรงเรียน

3. นายประเสริฐ        วีสุวรรณ              รองผู้อำนวยการโรงเรียน

4. นายประเสิรฐ        ผ่องใส                รองผู้อำนวยการโรงเรียน