คณะกรรมการสถานศึกษา

1. นายธนวัตน์           บุรีภักดี        ผู้ทรงคุณวุฒิ                ประธานกรรมการ
2. นายรัชชานนท์        นวลปาน        ผู้แทนผู้ปกครอง            กรรมการ
3. นายไชยา             รัชนีย์           ผู้แทนครู                    กรรมการ
4. นายอาคม            แก้วอักษร      ผู้แทนองค์กรชุมชน          กรรมการ
5. นายศุภกร            ภู่เพชร         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ
6. นายอนันตสิทธิ์       สงวนวงศ์      ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ
7. พระครูวินัยธรนิคม    โฆสโก         ผู้แทนองค์กรศาสนา                       กรรมการ
8. นายกฤติน            สระถึง         ผู้แทนองค์กรศาสนา                       กรรมการ
9. นายนิคม             ศรีนวล         ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
10. นายประสิทธิ์        เซ่งง่าย         ผู้ทรงคุณวุฒิ                             กรรมการ
11. นายณทัย            จุทอง          ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
12. นายอุทัย             คงมนต์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
13. ด.ต.ประทีป          ทองนาค        ผู้ทรงคุณวุฒิ                              กรรมการ
14. นายไชยบูร          เรืองหนู        ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ
15. นางสาววนิดา       ไหมพรม        ผู้อำนวยการโรงเรียนสทิงพระวิทยา        กรรมการและเลขานุการ