สัญลักษณ์โรงเรียน

LOGO Sathingprawittaya 01

อักษรย่อ    ส.พ.