สัญลักษณ์โรงเรียน

LOGO Sathingprawittaya 01

อักษรย่อ    ส.พ.

 

อักษรย่อ    ส.พ.

สีประจำโรงเรียนคือฟ้า  -  ขาว

สีฟ้า       หมายถึง  ความมั่นคง  ร่มเย็น  สุขุมรอบคอบ ความเป็นนักคิดอย่างไม่รู้จบ

สีขาว      หมายถึง  ศาสนา   ความสะอาด  กาย  วาจา  ใจ

คติพจน์ประจำโรงเรียน

นิมิตตัง  สาธุรูปานัง  กตัญญู  กตเวทิตา  หมายความว่า ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี

ปรัชญาของโรงเรียน      ค่านิยมดี   ปัญญาเลิศ

คำขวัญของโรงเรียน      ประพฤติดี     เรียนดี    กีฬาเด่น