ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนสทิงพระวิทยา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 75/3 หมู่ที่ 5 ถนนสายโยชน์ ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90190 โทรศัพท์ 0–7439–7160โทรสาร 0-7439-7285  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 89 ไร่ 16.2 ตารางวาตั้งอยู่ริมอ่าวไทยห่างจากถนนสายสงขลา – ระโนดไปทางทิศตะวันออก ประมาณ  300 เมตร เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 14 พฤษภาคม 2514  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีนายวิชิต  จิตต์ภักดี เป็นผู้บริหารคนแรก อาศัยอาคารเรียนหลังเก่าของโรงเรียนในเมืองเป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2515 ได้ย้ายมาเรียนในสถานที่ปัจจุบัน ดังนั้น โรงเรียนจึงถือเอาวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันกำเนิดโรงเรียน

          ต่อมาในปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ รับนักเรียนทั้งหมด 2 ห้องเรียน และขยายห้องเรียนเพิ่มขึ้นในปีต่อมา ส่วนอาคารเรียน โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพิ่มขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน มีอาคารเรียนถาวร 5 หลัง โรงฝึกงาน 4 หลัง อาคารพลศึกษา 1 หลังหอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง ทำให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่ชุมชนสะดวกยิ่งขึ้น

          ปัจจุบันปีการศึกษา 2564 เปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 มีแผนการจัดชั้นเรียน 7–8–7 / 4–3–3  รวม 32 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 937 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ครูชาวต่างประเทศ 1 คน  ลูกจ้างประจำ 2 คน (พนักงานขับรถ 1 คน ยาม 1 คน) และลูกจ้างชั่วคราว 6 คน โดยมีนางสาวณลิชา  ผลยะฤทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน