ข้อมูลครูและบุคลากร

ผู้บริหารโดยตำแหน่ง รวม   2   คน 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาสูงสุด

1.

นางสาววนิดา  ไหมพรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กศ.ม.

2.

นางสาวสุคนธ์  กำเหนิดดี

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

กศ.ม.

 

จำนวนครูและบุคลากรอื่น  53  คน 

    จำนวน

วุฒิการศึกษาสูงสุด

ข้าราชการครู

(คน)

พนักงานราชการ(คน)

ครูอัตราจ้าง(คน)

บุคลากรทางการศึกษาอื่น(คน)

สูงกว่าปริญญาตรี

9

-

1

-

ปริญญาตรี

39

1

2

1

ต่ำกว่าปริญญาตรี

-

-

-

-

อื่นๆ (ระบุ)

-

-

-

-